Ontmoetingsplek van kerkelijke en maatschappelijke spiritualiteit

Kruisbestuiving en vernieuwing

Stadsklooster Mariken biedt een thuis aan kerkelijke en maatschappelijke initiatieven op het gebied van spiritualiteit en zingeving. Voor gelovige, niet gelovige en andersgelovige mensen op zoek naar overstijgend perspectief. Een plek voor proeven en spiegelen van spiritualiteit, voor initiatief en samenwerken, voor ervaren, leren en experimenteren vanuit verlangen.

We verrijken het spirituele landschap in Nijmegen met de inzet van de kloostertraditie van de augustijnen. We helpen mensen, religieus of niet, hun spiritualiteit te laten ontdekken. We geven vorm aan een nieuwe beleving van het oerbeeld van het klooster; een plek voor delen van ervaringen en ontdekken van innerlijke rijkdom. We organiseren vieringen, bijeenkomsten en programma’s voor en met individuen, initiatieven en organisaties.

We komen voort uit Augustijns centrum de Boskapel, een geloofsgemeenschap rondom de kloosterkapel van de Augustijnen in Nijmegen. Het DNA van vernieuwing zit sinds de jaren 60 van de vorige eeuw in ons bloed en vindt nog altijd een weg. De overlevering van Augustinus vertelt ons dat ‘God oplicht in mensen’. Bij Augustinus leidt de zoektocht naar God linea recta naar de mens, zowel naar binnen bij jezelf, alsook naar buiten, naar gemeenschap en de ander. Voor een klooster zijn de ‘levende stenen’ van belang.

We bieden tegenwicht tegen de dominantie stroming die vooral aandacht heeft voor efficiëntie, marktwerking en materiële zaken. We willen bijdragen aan meer dialoog en leefbaarheid.

Het Stadsklooster kent circa 100 vaste bezoekers en ruim 400 sympathisanten. Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding. Ekkehard Muth is onze voorganger.

Medereizigers gezocht

Klooster

Het moderne spirituele landschap is veel breder dan de traditionele kerkelijke invulling. Stadsklooster Mariken biedt een plek om te pionieren met het verkennen van ‘het heilige’. Aan individuen en aan initiatieven, centra en gemeenschappen die zingeving zoeken en willen delen.

In zijn oervorm was het klooster een plaats waar monniken hun afzonderlijke ‘cellen’ verlieten om bij elkaar te komen om te vieren en leeftocht, voeding en beelden te delen. Het stadsklooster gebruikt dit oerbeeld als inspiratie voor vernieuwing van het spirituele landschap in en om Nijmegen. Het klooster wil ‘cellen van spiritualiteit’ verbinden rond een plek zonder muren. Een samenkomst van bezinning en uitwisselen van initiatieven en experimenten.

Een veilige plek zonder muren

Mariken

Mariken van Nimwegen staat voor de stad waar we wonen en voor werken. Ze is een boegbeeld van zoeken naar vrijgezochte spiritualiteit. Het boek met haar verhaal verschijnt in 1518, kort nadat Maarten Luther in Duitsland de strijd is aangegaan met de alles overheersende kerk. Wat in haar verhaal als ‘omgang met de duivel’ wordt neergezet, kun je zien als het verlaten van de geijkte paden op zoek naar nieuwe mondige en geëmancipeerde wegen.

Dit is precies wat we ook met het stadsklooster willen: zoeken naar God, naar het overstijgende zonder grenzen tussen het kerkelijke en het wereldlijke.

Van het geijkte pad

Spiritualiteit

Het spirituele landschap is veel breder dan de traditionele kerkelijke invulling. Wij zoeken niet de begrenzing, maar de ruimte die dat biedt.

Mensen beleven spiritualiteit en geloof ook in de natuur, in musea, tijdens concerten, bij The Passion, de Matthäus-Passion, festivals, stille tochten, lezingen, bijeenkomsten, enz. Er schuilt een kloosterling in ons allemaal. Veel mensen zoeken een overstijgend perspectief in hun leven of werk. Samen met jou of je organisatie gaan we op expeditie. Zoeken de ontmoeting op waardenniveau. We leren van elkaar, gebruiken elkaars expertise, versterken elkaar, over gedachtengrenzen. 

Het Stadsklooster stelt de spirituele rijkdom van de christelijke traditie en het omdenken van Augustinus ten dienste van de brede spiritualiteit en zingeving in onze stad. Omgekeerd verlangt het Stadsklooster Mariken naar inspiratie vanuit andere bronnen.

Ontdek de diepgang in jezelf

Vieren

Met elkaar vieren vormt de ziel van elke kloostergemeenschap. Bij vieringen zoeken we vanuit het leven van alledag de verbinding met het overstijgende.

Vieren is ook een dienst aan de buitenwereld. Juist daar zoeken we aansluiting bij vragen over het menselijk bestaan. Het helpt ons om elkaar te vinden bij waar het ten diepste om gaat.

Samenkomen om te delen

Rituelen geven toegang tot je collectief, symbolisch bewustzijn. Ze bieden een opening voorbij het rationele, naar je dromen, intuïtie en gevoelens en verlangens. Door vorm en werking brengen ze een wereld dichterbij die zich anders niet makkelijk laat ontdekken In de stilte zetten ze je religieuze zintuigen aan. We zetten rituelen bewust in om mensen in contact te laten komen met een diepere gevoelslaag. Muziek die je raakt, woorden in een ander licht, een kaars opsteken…We helpen je graag door en met het inrichten van rituelen van betekenis. Rituelen die je boven jezelf uit laten stijgen.

Naar die andere gevoelslaag

Activiteiten

Met elkaar voor kerk en wereld: naast vieringen organiseren we activiteiten waarmee we op weg zijn met anderen. We wisselen uit, zoeken partners die elkaar versterken en stemmen activiteiten op elkaar af.

  • We bieden een agenda waarin we samen met partners vanuit zingeving en levensbeschouwing inhoud en betekenis geven aan maatschappelijke vraagstukken.
  • We bieden een platform waar maatschappelijke organisaties elkaar ontmoeten en met onze expertise hun zingevingstaak verkennen.
  • We bieden nieuwe impulsen voor kerkzijn. De samenwerking met niet-kerkelijke partners beïnvloedt onze traditionele vertaling van het toewerken naar een wereld in Gods zin.

We proberen traditioneel kerkelijke gebruiken dusdanig te transformeren dat zij relevant worden voor niet-kerkelijke en voor niet-gelovige bezoekers.

Meer licht, dicht bij elkaar

Onze expertise:

  • Vragen stellen die verder helpen
  • Verhelderen door inbreng van de spirituele traditie
  • Vieren met diepgang
  • De stilte haar werk laten doen
  • Werkvormen op weg naar meer betekenis

Voorbeelden

Samen met partners bieden we een voortdurend programma, gericht op het verkennen van onderwerpen die er in het leven écht toe doen. Met lezingen, debat, bezinningsbijeenkomsten, podiumgesprekken, pelgrimstochten, spirituele cafés, conferenties, enz. Evenementen op het snijvlak van godsdienst en cultuur. Bijvoorbeeld:

Podiumgesprekken

Drie keer per jaar organiseren we samen met het Huis van Compassie, de Raad voor levensbeschouwing en Religie en het Vincent de Paul Centre podiumgesprekken bij actuele thema’s.

Concertvieringen

Muziek is een kunstvorm die raakt en in vervoering brengt. Ze speelt een grote en groeiende rol in onze benadering van modern kerkzijn.

Vredesweek

We bieden verdiepende programma’s in de jaarlijkse Vredesweek. In het verleden was dat bijvoorbeeld met Paul de Blot, Klaas van Egmond, Huub Oosterhuis, Erik Borgman en Stefan Paas.

Roze activiteiten!

We bieden graag ruimte aan LGBTQIAP’ers die verbinding zoeken met een vrijzinnig spiritueel perspectief en de bereidheid om ons te verrijken met dat van hen. Denk aan de online bijeenkomst ‘geloof in mij’ over spiritualiteit, diversiteit en liefde in het kader van het ‘lesbian festival’ 2020.

Verhalendag

Samen met de Raad voor Levensbeschouwing en Religie geven we vorm aan een verhalendag.

Kinderkerstviering

Onze kinderkerstviering trekt gezinnen die anders niet zo een-twee-drie naar de kerk zouden komen. Geen opgeklopte actie, maar het kerstverhaal in alle eenvoud verteld. En na afloop natuurlijk beschuit met muisjes.

‘Om Alle Zielen’

Een jaarlijkse belevingstocht langs rituelen, muziek, creativiteit, symboliek, waar mensen in hun eigen tempo en op hun eigen manier kunnen stilstaan bij hun overledenen en bij hun eigen eindigheid.

 Troost!’ – ‘Ik moest erg huilen, en daar had ik vooraf ook op gehoopt.’ – ‘De opbouw klopte helemaal! Alle stadia van de tocht sloten helemaal aan op mijn emotionele proces. Het was helemaal goed.’ – ‘Dank voor dit onvergetelijke professionele event.’

Doorontwikkeling van traditionele vieringen

We krijgen steeds meer bezoekers bij evenementen waarbij we traditioneel kerkelijke gebruiken vertalen naar andere religies, niet-kerkelijke en niet-gelovige bezoekers. Denk aan kinderkerstvieringen, Aswoensdag in het teken van ‘opnieuw beginnen’ en de vesperviering rondom Maria.

Gevoelslaboratorium