Ontmoetingsplek van kerkelijke en maatschappelijke spiritualiteit

Privacy en bescherming van persoonsgegevens

Stadsklooster Mariken Nijmegen verwerkt persoonsgegevens. Wij willen iedereen hierover graag duidelijk en transparant informeren. Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens, De nieuwe Europese privacywetgeving heeft ook gevolgen voor Stadsklooster Mariken.

Privacy statement en privacybeleid

In dit privacy statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Stadsklooster Mariken.

Wat zijn persoonsgegevens

Er zijn gegevens die iets over iemand zeggen. Bijvoorbeeld de naam, het adres, de leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar een persoon herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld het adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook de voornaam samen met de geboortedatum. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt Stadsklooster Mariken persoonsgegevens?

Stadsklooster Mariken verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn gegevens van:

 • Personen die zich betrokken voelen bij Stadsklooster Mariken en zich schriftelijk gemeld hebben bij het bestuur van Stadsklooster Mariken
 • Vrijwillige medewerkers en anderen die actief zijn binnen Stadsklooster Mariken
 • Personen die deelgenomen hebben aan activiteiten van Stadsklooster Mariken en blijvend geïnformeerd willen worden
 • Personen met wie we vanuit Stadsklooster Mariken een (werk-) relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad, hierna “andere relaties”.

Welke persoonsgegevens

Welke persoonsgegevens verwerkt Stadsklooster Mariken?

Van personen die zich betrokken voelen bij Stadsklooster Mariken en zich schriftelijk gemeld hebben bij het bestuur:

 • de voornaam
 • de achternaam
 • het adres
 • het e-mailadres
 • telefoonnummers

Van vrijwillige medewerkers en anderen die actief zijn:

 • de voornaam
 • de achternaam
 • het adres
 • het e-mailadres
 • telefoonnummers
 • de geboortedatum
 • een foto (als iemands foto op de website wordt geplaatst gebeurt dat alleen met diens toestemming)

Van personen die deelgenomen hebben aan activiteiten van Stadsklooster Mariken en blijvend geïnformeerd willen worden:

 • naam, adres en woonplaats
 • telefoonnummer en e-mailadres
 • soms ook een foto die op de website wordt gepubliceerd om bezoekers van onze website een indruk te geven van onze activiteiten (voor het maken van deze foto’s wordt steeds expliciet toestemming gevraagd)

Van de andere relaties:

 • naam, adres en woonplaats
 • telefoonnummers en e-mailadres

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens?

De persoonsgegevens van personen die zich betrokken voelen bij Stadsklooster Mariken en zich schriftelijk gemeld hebben bij het bestuur worden beheerd door de secretaris en de penningmeester van Stadsklooster Mariken. De persoonsgegevens van de vrijwillige medewerkers en anderen die actief zijn worden beheerd door de coördinator van de betreffende werkgroep. De persoonsgegevens van personen die deelgenomen hebben aan activiteiten van Stadsklooster Mariken worden beheerd door de coördinator van de werkgroep die verantwoordelijk is voor de activiteiten. De persoonsgegevens van de andere relaties worden beheerd door het bestuur van Stadsklooster Mariken.

Waarvoor verwerkt Stadsklooster Mariken persoonsgegevens?

Stadsklooster Mariken verwerkt alleen persoonsgegevens voor zover dat nodig is om de doelstellingen, zoals vermeld in de statuten, te realiseren.

Verwerkt Stadsklooster Mariken ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere gegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Stadsklooster Mariken verwerkt alleen bijzondere persoonsgegevens als dat nodig is voor gerichte opvang en bescherming. Stadsklooster Mariken doet dat alleen als de desbetreffende persoon expliciet toestemming gegeven heeft.

Omgang met gegevens

Hoe gaat Stadsklooster Mariken met persoonsgegevens om?

De persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen Stadsklooster Mariken of het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

Wie kan bij de persoonsgegevens?

De persoonsgegevens van de personen die zich betrokken voelen bij Stadsklooster Mariken kunnen worden gemuteerd en geraadpleegd door het bestuur en de pastor van Stadsklooster Mariken. De persoon die verantwoordelijk is voor het verzenden van informatie beschikt namens het bestuur over deze persoonsgegevens.

De persoonsgegevens van de vrijwillige medewerkers en anderen die actief zijn worden gemuteerd en geraadpleegd door de coördinatoren van de betreffende werkgroepen.

De persoonsgegevens van de personen die deelgenomen hebben aan activiteiten worden gemuteerd en geraadpleegd door de coördinator van de betreffende werkgroep.

De persoonsgegevens van andere relaties worden gemuteerd en geraadpleegd door het bestuur en de pastor of anderen uit of namens het bestuur.

Waar worden de persoonsgegevens bewaard?

Een, door het bestuur aangewezen, lid van het bestuur en de webbeheerder delen het adressenbestand op Google Drive. Alle e-mailadressen zijn opgenomen in de database van Mailchimp.

Uitwisseling van persoonsgegevens

Stadsklooster Mariken kan en mag geen gegevens uitwisselen met externe partijen.

Hoelang worden persoonsgegevens bewaard?

Gegevens worden bewaard zolang zij nodig zijn voor de werkzaamheden en activiteiten zoals hiervoor omschreven. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Stadsklooster Mariken gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Stadsklooster Mariken kan iedereen terecht bij de voorzitter van Stadsklooster Mariken, (onder meer) bereikbaar via het e-mailadres bestuur@stadskloostermariken.nl.

Wijzigingen privacybeleid

Stadsklooster Mariken behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Als dat gebeurt zullen die wijzigingen binnen 1 maand nadat het bestuur daarover een besluit heeft genomen, worden gepubliceerd op de website van Stadsklooster Mariken www.stadskloostermariken.nl.