ANBI

Stichting Stadsklooster Mariken

Fanfarestraat 57
6544 NS Nijmegen

06-42386233
www.stadskloostermariken.nl

Fiscaal nummer: 820711056
KvK-nummer: 09197158

Bestuur

Voorzitter
Els Verheggen

Algemeen bestuurslid
Peet Theeuwen

De Stichting heeft ten doel...

  1. Het vormen en in stand houden van een ‘Stadsklooster’, als forum waar maatschappelijke, culturele en religieuze initiatieven bijeenkomen, elkaar inspireren en versterken om beter te voorzien inde behoeften in de samenleving op het gebied van spiritualiteit, bezinning en zingeving.

  2. Bij te dragen aan de zoektocht naar een nieuwe positie van de kerken in de samenleving, door een uitwisseling tussen kerkelijke en maatschappelijke initiatieven te stimuleren waarin zij enerzijds de eigen tradities opnieuw vertalen en anderzijds elkaar inspireren en verrijken.

  3. Het bevorderen van de sociale cohesie in Nijmegen en omgeving door het genereren van meer aandacht voor spiritualiteit en zingevingsvragen in het publieke debat.

  4. De Stichting heeft mede ten doel ervoor zorg te dragen, dat de door de Bijbel en de spiritualiteit van Augustinus geïnspireerde geloofsgemeenschap (voorheen Augustijns Centrum de Boskapel) waaraan de idee van het Stadsklooster is ontsproten, onder het dak van het Stadsklooster kan bloeien en het Stadsklooster in de verwezenlijking van zijn bij 1 genoemde doelstellingen blijft inspireren en dragen. Hetzelfde zal gelden ten aanzien van andere geloofsgemeenschappen die zich met de Stichting en haar doel willen verbinden.

Beloningsbeleid

De bestuurders en de leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie redelijkerwijs te maken en gemaakte kosten.

Voor de beloning van de pastor, in vaste dienst bij Stadsklooster Mariken, is voor de hoogte van de beloning vrijwillig aangesloten bij de salarisschalen uit de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Voor de pensioenregeling is, eveneens vrijwillig, aangesloten bij PFZW.